• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 26 tháng 04 năm 2021 đến ngày 02 tháng 05 năm 2021 và Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 03 tháng 05 năm 2021 đến ngày 09 tháng 05 năm 2021

  • PDF.

26.4.2.5

Xem ảnh lớn

3.5.9.5

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 4 2021 10:32

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 26 tháng 04 năm 2021 đến ngày 02 tháng 05 năm 2021 và Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 03 tháng 05 năm 2021 đến ngày 09 tháng 05 năm 2021