• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

CÔNG BỐ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH QUẢNG NAM

Giám đốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam đã ký Quyết định số 84/QĐ-BVPNT vào ngày 25/09/2018 Về việc phê duyệt Bộ nhận diện thương hiệu bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam.

Bộ nhận diện thương hiệu được áp dụng thống nhất trên toàn bộ các hoạt động chính thức của bệnh viện.

Cơ sở chính để xây dựng nên bộ nhận dạng thương hiệu, bao gồm:

 aa copy

 Các nội dung chính của bộ nhận diện thương hiệu:

1. Logo

2. Mẫu bảng hiệu, bảng thông báo

3. Mẫu bì thư

4. Mẫu bao bì

5. Slide master

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 11 2018 09:24

You are here Thông báo của Bệnh viện Bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam