• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá cung cấp Máy cất nước năm 2023